X

Liên Hoa Sanh

Thị trấn An Lạc Ni Viện Diệu Quang

 • Địa chỉ: 477/5 Kinh Dương Vương, Khu Phố 1
 • Điện thoại: (08) 8.753898
 • Năm thành lập: 1964
 • Người sáng lập: NS Thích nữ Trí Phát
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1970
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Trí Phát
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Hải
 • Các ngày lễ lớn trong năm: Các ngày kỵ giỗ trong năm: 14-3 ÂL, 16-3 ÂL, 11-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

Chùa Huệ Nghiêm

 • Địa chỉ: An dưỡng địa, Khu Phố 2
 • Điện thoại: (08) 8.750982 – 8.756296 – 8.756352 – 8.756443
 • Năm thành lập: 1952
 • Người sáng lập: HT Thích Thiện Hòa
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1965, 1989
 • Đặc điểm: Là nơi tu học của Chư Tăng với các tên: Trường Trung Đẳng Phật Học Chuyên Khoa, Phật học viện Huệ Nghiêm gồm 400 Tăn Sinh, Viện Cao Đẳng Phật Học Viện Huệ Nghiêm (1963-1985)
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Bửu Huệ
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Chơn Lạc
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 27-10 ÂL giỗ HT Thích Bửu Huệ

Chùa Nam Tông

 • Địa chỉ: 2/193 Khu Phố 2
 • Điện thoại: (08) 8.754246
 • Năm thành lập: 1969
 • Người sáng lập: HT Thích Siêu Việt
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Hạnh
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 2-9 ÂL giỗ HT Thích Siêu Việt, 16-9 ÂL lễ Dâng Y

Chùa Sùng Quang

 • Địa chỉ: 61 Khu Phố 1
 • Điện thoại: (08) 8.752249
 • Năm thành lập: 1972
 • Người sáng lập: TT Thích Thiện Phước
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1993
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Phước
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Huệ Thanh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 2-2 ÂL giỗ Tổ

Chùa Từ Hạnh

 • Địa chỉ: 392/1 Khu Phố 1
 • Điện thoại: (08) 8.776178
 • Năm thành lập: 1956
 • Người sáng lập: NS Thích nữ Trí Phát
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1976
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Trí Phát
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Trí Hòa
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 15-3 ÂL giỗ Thầy Tổ

Chiếu Minh

 • Địa chỉ: C9/15 ấp 3
 • Năm thành lập: 1970
 • Người sáng lập: ĐĐ Thích Thiện Phước
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Phước

Tịnh Thất Giác Huệ

 • Địa chỉ: Ấp 3
 • Năm thành lập: 1964
 • Người sáng lập: Tỳ Kheo Thích Giác Huệ
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Quản tự: Ban Hộ Tự

Tịnh Thất Liên Hoa

 • Địa chỉ: 2/14 ấp 2
 • Điện thoại: (08) 8.758605
 • Năm thành lập: 1982
 • Người sáng lập: SC Thích nữ Như Thiện
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1989
 • Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Thiện

Chùa Long Thọ

 • Địa chỉ: B11/3 ấp 2
 • Điện thoại: (08) 8.758640
 • Năm thành lập: 1919
 • Người sáng lập: HT Thích Huệ Chiếu
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1949
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huệ Chiếu, HT Thích Huệ Năng, HT Thích Thiện Huệ
 • Đặc điểm: Nơi đặt Văn phòng Ban LLPGYN huyện Bình Chánh
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Thanh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 19-7 ÂL giỗ HT Thích Thiện Huệ

Pháp Chiếu

 • Địa chỉ: C6/22 ấp 3
 • Năm thành lập: 1960
 • Người sáng lập: HT Thích Khoan Thuộc
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Khoan Tiếp

Pháp Hiệp

 • Địa chỉ: C7/35 ấp 3
 • Năm thành lập: 1972
 • Người sáng lập: ĐĐ Thích Đạt Huệ
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Quản tự: Ban Hộ Tự

Tịnh Thất Pháp Hoa

 • Địa chỉ: D8/28 ấp 1
 • Năm thành lập: 1970
 • Người sáng lập: ĐĐ Thích Thiện Ngọc
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Ngọc

Pháp Minh

 • Địa chỉ: C6/23 ấp 3
 • Năm thành lập: 1972
 • Người sáng lập: ĐĐ Thích Khoan Dẫn
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Khoan Dẫn

Pháp Tạng

 • Địa chỉ: 36/6 Bình Chánh ấp 3
 • Năm thành lập: 1958
 • Người sáng lập: HT Thích Khoan Thuộc
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Trụ trì hiện nay: HT Thích Khoan Thuộc

Pháp Thạnh

 • Địa chỉ: C14/40 ấp 3
 • Điện thoại: (08) 7.505180
 • Năm thành lập: 1931
 • Người sáng lập: HT Thích Khoan Lương
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Liễu Ái, HT Thích Khoan Lượng
 • Trụ trì hiện nay: Tỳ Kheo Thích Thiện Duyên
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 24-5 ÂL, 25-5 ÂL giỗ HT Thích Khoan Lương, 28, 29-11 ÂL giỗ HT Thích Liễu Ái

Phước Thiền

 • Địa chỉ: B7/37 ấp 3
 • Năm thành lập: 1940
 • Người sáng lập: Phật tử Phan Thị Hạp (Pháp Danh Diệu Thiện)
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1991
 • Quản tự tiền nhiệm : Phật tử Phan Văn Xô (Thiện Ân)
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Hiền
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 9-9 ÂL giỗ Tổ

Phước Thiện

 • Địa chỉ: C13/6
 • Điện thoại: (08) 8.758512
 • Năm thành lập: 1958
 • Người sáng lập: Phật tử Nguyễn Văn Huấn
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1987, 2002
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Tịnh Danh
 • Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Chúc Hải
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 24-6 ÂL giỗ vị khai sơn Chùa

Chùa Thích Ca

 • Địa chỉ: C11/16 ấp 3
 • Điện thoại: (08) 8.758636
 • Năm thành lập: 1945
 • Người sáng lập: HT Thích Thiện Đức
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1991, 2002
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Đức
 • Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Chúc Huệ
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 1-8 ÂL giỗ HT Thích Thiện Đức

Chùa Mai Sơn

 • Địa chỉ: 62/10 Bà Hom, ấp 4
 • Năm thành lập: 1946
 • Người sáng lập: Bà Tô Thị Huê (Pháp Danh Diệu Tăng)
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1956, 1991
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Huyền Dung, HT Thích Trí Minh (1946-1989)
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Hoa

Chùa Vạn Phước

 • Địa chỉ: C3/11 Bà Hom
 • Điện thoại: (08) 8.760838
 • Năm thành lập: 1850
 • Người sáng lập: Cụ Hứa Văn Điệu
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1989
 • Đặc điểm: Trước đây là Liên Hải Phật học đường
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Như Hảo
 • Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Viên Giác
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-7 ÂL giỗ vị sáng lập Chùa

Chùa Linh Hòa

 • Địa chỉ: 4/17 Quốc Lộ 5
 • Năm thành lập: 1962
 • Người sáng lập: Cư sĩ Phạm Hữu Tích
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1993
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Cư sĩ Phạm Hữu Tích, TT Thích Thiện Hiền
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Triệu
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: Tháng 5 và tháng 10 ÂL

Tịnh Xá Ngọc Phước

 • Địa chỉ: 18/6 ấp 5, Liên Tỉnh Lộ 50
 • Năm thành lập: 1960
 • Người sáng lập: ĐĐ Thích Bửu Pháp
 • Hệ phái: Khất sĩ
 • Năm trùng tu: 1972
 • Đặc điểm: Năm 1960, Chùa tên là Bửu Phước thuộc Hệ phái Bắc Tông
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Bửu Pháp, TT Thích Giác Khai
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Giác Hạnh

Chùa Phước Hội Phật Tự

 • Địa chỉ: 12/10 ấp 7
 • Điện thoại: (08) 7.650941
 • Năm thành lập: 1968
 • Người sáng lập: HT Thích Thiện Hòa
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 2002
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Hòa
 • Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Huệ
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 8-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

Chùa Pháp Thành

 • Địa chỉ: D8/35, tổ 8, ấp 4 – ĐT: 8.753110
 • Năm thành lập: 1989
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Đạt Hảo
 • Trụ trì hiện nay: Tỳ Kheo Thích Tắc Quý

Chùa Long Phước

 • Địa chỉ: E38/57 ấp 5
 • Năm thành lập: 1933
 • Người sáng lập: Phật tử Hứa Văn Dậu
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1961
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Thầy Thích Như Đắc, Tỳ Kheo Thích nữ Diệu Bửu
 • Trụ trì hiện nay: HT Thích Huệ Pháp

Pháp Hải

 • Địa chỉ: B9/17 Tân Liễu
 • Điện thoại: (08) 7.690120
 • Năm thành lập: 1945
 • Người sáng lập: TT Thích Tắc An
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 2002
 • Đặc điểm: Cải Gia Vi Tự
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Tắc An
 • Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Ngọc
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-10 ÂL giỗ TT Thích Tắc An

Pháp Chơn

 • Địa chỉ: 53 ấp 4
 • Năm thành lập: 1974
 • Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Từ

Tịnh Xá Pháp Hoa

 • Địa chỉ: ấp 1
 • Năm thành lập: 1974
 • Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Tắc Huệ

Pháp Hoằng

 • Địa chỉ: D18/40 ấp 4
 • Điện thoại: (08) 7.690023
 • Năm thành lập: 1954
 • Người sáng lập: HT Thích Thiện Phùng
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1987
 • Trụ trì hiện nay: HT Thích Thiện Phùng

Pháp Lạc

 • Địa chỉ: số 14, ấp 2
 • Năm thành lập: 1960
 • Người sáng lập: Tỳ Kheo Thích Tắc Long
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tỳ Kheo Thích Tắc Long
 • Quản tự: Cư sĩ Lê Thị Vang

Pháp Liên

 • Địa chỉ: 7/31 ấp 3
 • Điện thoại: (08) 7.691077
 • Năm thành lập: 1934
 • Người sáng lập: HT Thích Tắc Hữu
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Tắc Hữu
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Tắc Huệ

Pháp Vương

 • Địa chỉ: C23/27 ấp 3
 • Năm thành lập: 1936
 • Người sáng lập: HT Thích Tắc Vương
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1990
 • Đặc điểm: Có phòng châm cứu từ thiện
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Tắc Vương
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích An Bình
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28-12 ÂL giỗ HT Thích Tắc Vương

Phổ Minh

 • Địa chỉ: số 1, ấp 5
 • Người sáng lập: Phật tử Trần Văn SC Thích nữủng
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm thành lập: 1968
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Thiện Minh
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Thông

Phổ Quang

 • Địa chỉ: D26/43 ấp 4
 • Điện thoại: (08) 7.690258
 • Năm thành lập: 1962
 • Người sáng lập: TT Thích Thiện Bổn
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Năm trùng tu: 1992
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Bổn
 • Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Phúc

Tịnh Đức

 • Địa chỉ: 4/8 ấp 4
 • Điện thoại: (08) 8.762032
 • Năm thành lập: 1973
 • Người sáng lập: ĐĐ Thích Thiện Sanh
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Sanh

Chùa Long Sơn

 • Địa chỉ: 279/Q ấp 1, liên tỉnh lộ 50
 • Năm thành lập: 1906
 • Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái: Bắc Tông
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Lương

Tịnh Xá Ngọc An

 • Địa chỉ: D23/621 ấp 4
 • Điện thoại: (08) 7.610206
 • Năm thành lập: 1973
 • Người sáng lập: NS Thích nữ Kiên Liên
 • Hệ phái: Khất sĩ
 • Năm trùng tu: 1992
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Kiên Liên
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 20-7 ÂL giỗ Thầy Tổ
admin: