Bữa tối với các cựu chuyên gia Việt Nam đã từng làm việc tại Angiêri

2018-03-09

Bữa tối ngày 09 tháng 3 năm 2018 dành cho các cựu chuyên gia Việt Nam đã từng làm việc tại Algeria

 

 

 

 

.