Lễ kỷ niệm lần thứ 62 ngày Quốc khánh Angiêri

2016-11-01

Lễ kỷ niệm lần thứ 62 ngày Quốc khánh Angiêri

Hà Nội, ngày 01 Tháng 11 năm 2016

.